Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Zapytanie ofertowe 1/2020

Podgłębokie, dnia 20.01.2020 r.

 

Zapytanie  ofertowe 1/2020

 

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej ustawą PZP oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Podgłębokie 1 A

21-070 Cyców

 

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

 

Wykonanie ścinki, uprzątnięcia gałęzi  oraz zakupienie drewna ze  108 drzew topoli o ogólnej miąższości 127,32 m3 według szacunku brakarskiegona działce 309/9 znajdującej się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem 1 A  oraz wycięcie , uprzątnięcie gałęzi i zakupienie drewna ze 148 drzew jabłoni o miąższości 7, 40 m 3 według szacunku brakarskiego.  

Oferta powinna zawierać wartość  ściętego drewna za metr kwadratowy topól i jabłoni oraz koszt  ścinki i uprzątnięcia terenu  przez Wykonawcę.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Teren do wycinki można obejrzeć w dni robocze od godziny 8.00- 15.00

2. Potencjalny wykonawca i nabywca drewna zabezpiecza w trakcie realizacji teren zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

3. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest p.o. Dyrektora MOW w Podgłębokiem Pan Dariusz Szafranek.

4. Zapytanie zawiera również w załączniku  szacunek brukarski.

5. Oferent zastrzega sobie prawo do kompleksowej ścinki drzew topól i jabłoni bez możliwości dzielenia .

6.Oferent zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn lub przesuniecie terminu wykonania na sezon zimowy w przypadku braku możliwości wykonania prac do końca lutego 2020.

 

IV. TERMIN  REALIZACJI

1. Wycinka i uprzątnięcie powinno nastąpić do 20 lutego 2020 roku.

 

V. TERMIN I FORMA ROZLICZENIA  ZAMÓWIENIA

1. Na podstawie wystawionych faktur za usługę ścięcia przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od sporządzenia i protokołu odbioru wykonanej usługi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do płatności za zakupione drewno na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu odbioru drewna przez Wykonawcę.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć do dnia   24 stycznia   2020 r. do godz. 15.oo w biurze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem lub przesłać faxem na Nr (82) 5677074 lub e-mailem: mowsekret@wp.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w MOW w Podgłębokiem

tel. 82 / 5677 074 wew. 15

 

   Zapytanie ofertowe

  Szacunek brakarski

  Formularz ofertowy

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2020 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 73
20 stycznia 2020 10:39 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2020 10:36 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2020 10:26 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl